سلام

 فراوان شنیده‌اید نقل قول‌هایی را که معمولاً بیان کننده‌ی نظرات و تجربیّات شخصی افراد هستند. عباراتی که معمولاً با  «یکی از دوستانم ...»، «بچه‌‌ها...»، «یکی از معلّم‌های مدرسه‌مان ...»، «یکی از رتبه برترهای آزمون سراسری ...» شروع می‌شوند.

اگرچه شنیدن و استفاده از تجربیّات شخصی دیگرانی که قبل از ما راهی را پیموده‌اند و مسیری را پشت سر گذاشته‌اند کاری پسندیده و ارزشمند است امّا بنا کردن بنیان فعّالیّت و پایه ریزی اساس کار به ویژه امور علمی بر مبنای این تجربه‌های شخصی کاری اصولی نیست.

برای آن که فعّالیّت و تلاش درسی به گونه‌ای باشد که بتوان از آن برای موفّقیّت پایه و اساسی محکم ساخت، باید راهکارها را از متخصّصین و کارشناسان آموخت و البتّه با تجربه‌های شخصی آمیخت. این همان کاری است که موفّق ها انجام می‌دهند.


مطالب مربوط به خود را در زیر انتخاب کنید.


مشاوره برای همه


پیش دانشگاهی


اول، دوم و سوم دبیرستان


ششم، هفتم و هشتم