آرامش در درون توست!!!


از وین دایر


از وین دایرشما موجودی مادی نیستید که معنویات را تجربه می کنید . شما موجودی الهی هستید که زندگی

 مادی را تجربه می کنید .


تمام نعمت های مورد نیاز شما هم اکنون وجود دارد . فقط باید حرکت کنید و آن ها را بدست آورید .


سه چیز مانع حرکت روح الهی شما است : منفی گرایی ، قضاوت در باره ی دیگران و بی عدالتی .


همه چیز در خلقت جاری است و حرکت دارد . شما باید با چنگ زدن به آب نمی توانید مانع حرکت آن

 شوید . دستتان را رها کنید ، تا آب را احساس کنید .


مطالبی جالب و خواندنی از پرفسور وین دایر

شما موجودی مادی نیستید که معنویات را تجربه می کنید . شما موجودی الهی هستید که زندگی

 مادی را تجربه می کنید .


تمام نعمت های مورد نیاز شما هم اکنون وجود دارد . فقط باید حرکت کنید و آن ها را بدست آورید .


سه چیز مانع حرکت روح الهی شما است : منفی گرایی ، قضاوت در باره ی دیگران و بی عدالتی .


همه چیز در خلقت جاری است و حرکت دارد . شما باید با چنگ زدن به آب نمی توانید مانع حرکت آن

 شوید . دستتان را رها کنید ، تا آب را احساس کنید .


تمام نظام خلقت از طریق عشق ، همدلی و هماهنگی گرد هم آمده است . اگر افکار خود را در

جهت این اصول به کار اندازید ، هیچ چیزی نمی تواند مانع حرکت شما شود .


شاید تعجب کنید اگر بفهمید که چیزی تحت عنوان ناراحتی و آشفتگی اعصاب وجود ندارد . اعصاب

 خود به خود آشفته نمی شود . این مردم هستند که می خواهند اعصاب آشفته داشته باشند .


داشتن طرح و برنامه الزاما چیز غیر طبیعی نیست ، اما عاشق طرح و برنامه شدن ناشی از ضعف شخصیت است . اجازه ندهید اهمیت طرح برنامه اتان از خود شما بیشتر شود .


افکار شما ، وقتی خوب پرورش یافته و ذاتی شوند تبدیل به واقعیت می شوند . افکار انسان فوق 

العاده نیرومند هستند .


در نهایت امر ، چیزی به نام بخشایش معنا ندارد ، زیرا ما نه حق قضاوت داریم و نه ملامت دیگران را .


افکار مثبت ، شما را با کائنات هماهنگ می کند .


شلوغی خیابانها به خودی خود هرگز نمی تواند کسی را ناراحت کند .


شلوغی خیابانها چیزی است که وجود دارد و کارش را انجام می دهد .


شلوغی خیابانها به خودی خود با کسی کار ندارد .


ما فقط آن چیزی را می توانیم به دیگران ببخشیم که در درون خود داریم .


از وقوع حوادث استقبال کنید .


هر بار که در مقابل نفرت محبت می کنید ، نفرت را خنثی می کنید .


گذشت حاصل عشق به خویشتن است .


اگر به اندازه کافی وسعت نظر داشته باشید ، به راحتی خواهید دید که بشریت مجموعه ای واحد

 است .


آن چه می بینی حاصل باور توست ، باور کنید تا ببینید .


تمام رفتارهای شما حاصل افکاری است که قبل از این رفتارها داشته اید .


در واقع نکشیدن سیگار و نخوردن شکلات راحت تر از انجام دادن این کارها است . این ذهن شماست

 که خلاف آن را به شما می قبولاند .


هر آنچه را باید داشته باشید در اختیار شما قرار خواهد گرفت . نکته جالب این جاست که وقتی آنچیز 

را به حال خود رها کنید ، به مرور مقدار بیشتری از آن نصیب شما می شود .


آنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد.