برای جلسه اتی سوالات 1 تا 3 کتاب الگو بخش معادلات مثلثاتی حل شود.