جزوه اسید و باز کنکوری


تمامی سرفصلهای مهم این بخش با بیانی ساده و در قالب جدولهای مقایسه ای برای یادگیری بهتر

 

داوطلبان کنکور تالیف شده است.

جزوه اسید و باز کنکوری


علیرضا زارع

   

تمامی سرفصلهای مهم این بخش با بیانی ساده و در قالب جدولهای مقایسه ای برای یادگیری بهتر

 

داوطلبان کنکور تالیف شده است.


دانلود