همه ما عادت های خوب و بد داریم ولی کدام عادت ها برای موفق شدن لازم اند و کدامیک باعث عدم موفقیت ما می شوند؟ در این اینفوگراف آنها را شناسایی می کنیم.


توانایی ریسک پذیری، حل هوشمندانه مسایل، با تعهد و اشتیاق کار کردن و یادگیری از اشتباهات قبلی بخشی از ویژگی های متمایز افراد موفق هستند. از طرف دیگر اتلاف وقت، انتقاد زیاد از دیگران، عدم هدف گذاری و ترس از تغییر نیز برخی از عادات افراد ناموفق محسوب می شوند.


حال نگاهی متفکرانه به اینفوگراف زیر بیاندازید و فکر کنید که کدامیک از عادات خود را باید تقویت کرده و کدامیک را باید کنار بگذارید!


برگرفته از iranianpath.com


iristudent.com