برای دانلود پاسخ نامه تشریحی آزمون قلمچی 25  دی (1394/10/25) به ادامه مطلب برید.


دبستان: سوم - چهارم پنجم - ششم

متوسطه اول (راهنمایی): هفتم - هشتم - نهم

متوسطه دوم (دبیرستان): دوم انسانی - دوم ریاضی -  تجربی - سوم انسانی - سوم تجربی - سوم ریاضی - زبان - هنر -               چهارم انسانی - چهارم تجربی - چهارم ریاضی